УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ Гоголівської філії ОНЗ Гоголівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

/Files/images/DSCF1209.JPG

Статут шкільної республіки «Дивосвіт»

Прийнятий 16 вересня 2013 року на загальних зборах учнів Гоголівської ЗОШ І-ІІ ступенів

Шкільна республіка «Дивосвіт» – орган учнівського самоврядування, який від імені учнів, виражає суверенну волю учнів, дбає про забезпечення прав і свобод людини (учня), та гідних умов її життя, піклується про зміцнення учнівського самоврядування у філії ОНЗ Гоголівська ЗОШ I-ІII ст.

Прагне розвивати і зміцнювати демократію у суспільстві, усвідомлює відповідальність перед державою, власною совістю, попереднім, нинішнім та майбутнім поколінням учнів, приймає цей Статут – основний закон учнівського самоврядування.

Наш девіз: «Навчатися – це означає йти до успіху!!!»

РОЗДІЛ I

Загальні положення

Стаття 1.
Офіційною назвою органу учнівського самоврядування Гоголівської ЗОШ I-IIст. є Шкільна республіка «Дивосвіт».

Стаття 2.
Шкільна республіка «Дивосвіт» – самостійне, добровільне, демократичне об’єднання учнів філії ОНЗ Гоголівська ЗОШ I-IІI ступенів.

Стаття 3.
Дія даного статуту поширюється на всіх учнів школи, незалежно від класу, віку, виконуваних ними доручень.

Стаття4.
У своїй діяльності Шкільна республіка «Дивосвіт»керується нормативно-правовими актами: Конституцією України, Всезагальною деклараціє прав людини, Конвенцією ООН про права дитини, законами України «Про освіту», «Про громадські організації», «Про дитячі та молодіжні громадські організації», цим статутом.

Стаття5.
Шкільна республіка «Дивосвіт» пропагує дружні взаємини та співпрацю з різними громадськими об’єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності, співпрацює з педагогами і батьками.

Стаття 6.
Шкільна республіка «Дивосвіт» може мати свою символіку, засоби масової інформації.

РОЗДІЛ II

Мета та завдання діяльності органів учнівського самоврядування

Стаття7.
Усебічно розвиватися, самовдосконалюватися, самореалізуватися на благо собі, своїм ровесникам, своїй родині, народу України.

Стаття8.
Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів навчального закладу на основі статуту навчального закладу, поширювати серед дітей інформацію про шляхи захисту своїх прав та свобод.

Стаття9.
Створювати умови для самореалізації дітей та учнівської молоді, залучення їх до участі у прийнятті рішень на рівні класу та навчального закладу; формувати почуття відповідальності, свядоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодіння наукою управління.

Стаття10.
Сприяти всебічній реалізації дітьми та підлітками своїх інтересів, здібностей, прав та свобод на засадах загальнолюдських цінностей.

Стаття11.
Формувати навички самоврядування, соціальної активності і соціальної відповідальності у процесі практичної громадської відповідальності.

Стаття12.
Згуртовувати учнів школи для добрих, корисних, цікавих справ, розвитку їх творчих здібностей.

Стаття13.
Сприяти культурному розвитку, духовному збагаченню дітей та учнівської молоді Гоголівської ЗОШ І-ІІ ступенів.

РОЗДІЛ III

Учнівське самоврядування у Гоголівській філії ОНЗ Гоголівська ЗОШ I-ІІІ ступенів

Стаття14.
Органи учнівського самоврядування використовують різноманітні форми роботи, спираючись на запити, інтереси, творчість та ініціативу учнів, батьків та педагогів. Президент Шкільної республіки «Дивосвіт» безпосередньо взаємодіє з адміністрацією, батьківським комітетом.

Стаття 15.
Діяльність Шкільної республіки «Дивосвіт» ґрунтується на засадах:

 • самостійності учнівського самоврядування у межах своїх повноважень при вірішенні проблем в організації життєдіяльності навчального закладу;
 • відповідальність органів учнівського самоврядування перед учнями, педагогами та батьками;
 • наділення лідерів учнівського самоврядування повноваженнями та обов’язками, які затверджуються учнівською конферецією;
 • різноманітності форм учнівського самоврядуванння.

Стаття16.
Самоврядування Шкільної республіки «Дивосвіт» має двоступневу структуру – самоврядування учнів школи та органи самоврядування класів, дві частини якої тісно пов’язані між собою та працюють за спільно узгодженими програмами та планами.

Стаття 17.
Функціонування органів самоврядування здійснюється згідно зі структурою:

 • Президент
 • Прем’єр-Міністр
 • Міністр навчального сектору
 • Міністр культурно-виховного сектору
 • Міністр правового сектору
 • Міністр спортивно-оздоровчого сектору

Їх функції та програми діяльності затведджуються учнівською конференцією навчального закладу.

Стаття18.
Вищим органом учнівського самоврядування є загальношкільна учнівська конференція, яку скликають один раз на рік.

Стаття 19.
Загальношкільна учнівська конференція має такі повноваження:

 • затверджує нові програми, положення, плани роботи та інші важливі документи і рішення;
 • затверджує кількісний і персональний склад шкільного парламенту;
 • приймає рішення, що стосуються діяльності шкільного парламенту і є обов’язковими для виконання;
 • приймає рішення, які спрямовані на покращення навчально-виховного процесу у школі і носять рекомендаційний характер.

Стаття20.
На період між загальношкільними учнівськими конференціями керівництво шкільним самоврядуванням здійснюється парламентом.

Стаття 21.
Шляхи активізації роботи учнівського самоврядування:

 • організація навчання дітей – лідерів;
 • проведення анкетувань, досліджень, які сприяють виявленню тенденцій розвитку самоврядування;
 • включення до переліку питань засідань шкільного парламенту теоретичних питань, які дають змогу активізуватиїх діяльність;
 • творчий та нестандартний підхід до організації діяльності;
 • використання інтерактивних форм роботи;
 • введення різних форм відзнак, заохочень та нагород.

РОЗДІЛ IV

Права учнів Гоголівської філії ОНЗ Гоголівська ЗОШ I-IІI ст. на здійснення учнівського самоврядування

Стаття22.
Учні ЗОШ I-II ст. мають право на розвиток учнівського самоврядування у школі відповідно до чинних законів України.

Стаття 23.
Участь учнів в шкільному парламенті гарантується правом:

 • обирати і бути обраними у виборні органи та на посади органів учнівського самоврядування;
 • ортимувати повну інформацію та бути інформованими про діяльність органів учнівського самоврядування від виборних осіб;
 • рівних прав та можливостей у роботі органів учнівського самоврядування.

РОЗДІЛ V

Шкільний парламент Гоголівської філії ОНЗ Гоголівська ЗОШ I-IIІcт.

Стаття24.
Шкільний парламент – законодавчий орган учнівського самоврядування, робота якого спрямована на розвиток учнівської ініціативи, дисципліни та особливостей у відповідальності з задоволенням своїх потреб та інтересів.

Стаття25.
Шкільний парламент обирається на загальній учнівській конференції і підзвітний їй до наступних президентських виборів.

Стаття 26.
До складу шкільного парламенту по 1-му представнику від колективів учнів 5-9 класів.

Стаття27.
Керівний склад шкільного парламенту обирається шляхом проведення виборчої кампанії та голосування. Кандидат вважається обраний на посаду, якщо за ньго проголосували простою більшістю голосів.

Стаття 28.

1. Засідання ШП проводиться за відповідним планом. При виникненні проблем, які потребують негайного рішення, ШП збирається на термінове позачергове засідння. Інформація щодо рішення ШП висвітлюється прес-центром у засобах масової інформації школи. Особисто відповідають за основні напрямки роботи самоврядування. Заохочення мають такі форми : подяка на лінійці, подяка в письмовій формі в щоденнику, нагородження грамотою шкільного парламенту.

2. Шкільний парламент має право визначати найактивніші класи у різних видах діяльності школи за навчальний рік методом рейтингу, після кожного півріччя у різних номінаціях. Нагородження проводить Президент на святі останнього дзвоника.

3. Члени ШП доводять інформацію у класах. Відповідальність за виконання рішення лягає на конкретного виконавця.

4. ШП сприяє поширенню інформації про діяльність молодіжних організацій і рухів. Тісно співпрацює з гуртками, що діють в школі.

5. Активізують їх роботу, сприяють поширенню інформації про них.

Стаття 29.
Повноваження членів ШП можуть бути припинені у разі:

 • складання повноважень за особистою заявою;
 • у разі переїзду в інше місто чи переходу до іншого навчального закладу;
 • відкликання колективом класу свого представника зі складу ШП
 • у випадку несистематичного виконання членами ШП своїх обов”язків і не реагування на зауваження інших членів, щодо покращення своєї роботи.
 • у випадку, коли члени ШП порушують правила школи, не реагують на зауваження.

РОЗДІЛ VI

Права та обов’язки Президента Шкільної республіки «Дивосвіт»

Стаття30.
Президент Шкільної республіки «Дивосвіт», який є представником усіх учнів у взаємовідносинах з іншими структурами навчального закладу та його адміністрацією, діє як офіційний представник на заходах, у яких представлена школа.

Стаття31.
Президент обирається з числа учнів школи на загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні строком по закінченні ним школи. Вибори Президента відбуваються згідно з Положенням про вибори шкільного парламенту школи.

Стаття 32.
Президент здійснює загальну координацію діяльності міністерств.

Стаття 33.
Президент має право:

 • відвідувати збори педагогічного колективу;
 • планувати разом з адміністрацією виховну роботу учнів школи.
 • висловлювати відверто свої думки і судження з усіх питань життя та діяльності шкільного колективу;
 • вносити пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу;
 • голосувати при вирішенні питання про дальше перебування учнів у навчальному закладі;
 • скликати чергові та позачергові засідання шкільного парламенту;
 • розміщувати свої звернення до учнів у шкільних засобах масової інформації.

Стаття 34.
Президент зобов’язаний:

 • дотримуватись даного статуту;
 • планувати, організовувати, координувати, контролювати роботу шкільного парламенту;
 • звітувати на засіданнях ШП про свою діяльність та діяльність ШР «Дивосвіт»;
 • оптимально використовувати навчальний час для духовного збагачення та культурного зростання;
 • проводити конференції з питань самоврядування;
 • виступати на захист прав та гідності учнів навчального закладу;
 • гідно представляти учнівський колектив в інштх навчальних закладах та громадських організаціях;
 • здійснювати загальний контроль за виконавською дисципліною, координує роботу Кабінету міністрів , проводить лінійки і засідання шкільного парламенту;
 • звітувати не рідше одного разу в семестр на лінійці.

РОЗДІЛ VII

Права та обов’язки Прем’єр-міністра

Стаття35.
Прем’єр-міністр є координатором, контролює та аналізує роботу всіх міністерств шкільної республіки «Дивосвіт». Є головою засіданнь Кабінету міністрів та є ґарантом виконання рішень. Керує шкільним агенством, планує його роботу, здійснює оформлення матеріалів. Очолює всі міністерства, допомагає Президенту виконувати його обов’язки.
У разі відсутності Президента Прем’єр-міністр виконує його обов’язки .

Стаття 36.
Прем’є-міністр зобов’язаний:

 • інформувати учнів про свою діяльність у формах, що не заборонені законодавством;
 • виконувати інші, прийняті ним зобов’язання, що не суперечать чинному законодавству України;
 • вільно висловлювати свою думку, не ображаючи при цьому гідності і свободи інших;
 • організовувати та проводити конференції, лекції, семінари, наради з питань, що випливають з мети та завдань діяльності ШР «Дивосвіт»;
 • представляти і захищати законні права та інтереси учнів у державних органах та громадських організаціях;
 • популяризувати серед учнів інформацію про цілі та мету діяльності ШР «Дивосвіт»;
 • розвивати міжнародне учнівське співробітництво з обміну досвідом, а також організовувати спільні заходи;
 • здійснювати інші заходи, що випливають з мети діяльності ШР «Дивосвіт» та не заборонені чинним законодавством України.

Стаття 37.
Прем’єр-міністр має право:

 • подати свою пропозицію, вимогу Президенту учнівського самоврядування;
 • висувати кандидатуру, а також самовисуватися і бути обраним;
 • брати участь у будь-яких сферах шкільного життя, ініціювати будь-які форми цього життя (клуби, гуртки і т. і.);

.

РОЗДІЛ VIII

Повноваження секретаря

Стаття 38.
Секретар :

 • разом з Президентом ШР «Дивосвіт» опрацьовує порядок зборів самоврядування;
 • протоколює збори, розсилає протоколи зацікавленим особам;
 • веде листування;
 • збирає письмові пропозиції від мінісрів, педагогів-кураторів, що надходять до ШР «Дивосвіт».

РОЗДІЛ IX

 1. Положення про педагога-куратора

Стаття 39.
Педагог-куратор:

 • обирається учнівським самоврядуванням з числа вчителів, які дають на це згоду, враховуючи бажання педагогів опікуватися учнівським самоврядуванням;
 • виконує функції радника самоврядування у школі ;
 • виконує функцію посередника між шкільним самоврядуванням, вчителями, батьками;
 • добровільно складає свої функції або шляхом перевиборів членами учнівського самоврядування.

Стаття40.
Основні напрями діяльності педагога-куратора:

·методично правильно готувати учнів до самоврядування ;

·педагогічно грамотно керувати їх діяльністю ;

·поступово розширювати функції самоврядування в різних сферах діяльності;

·рекомендувати органам самоврядування суспільно значущі і цікаві колективні справи ;

·чітко визначати обов’язки ;

·включати в систему самоврядування якомога більше число учнів ;

·зміцнювати і розвивати колективні традиції ;

·організовувати постійний контроль за виконанням єдиних педагогічних вимог до учнів за допомогою самоврядування ;

·будувати взаємини між органами самоврядування, колективом учнів і педагогів на ідеях педагогіки співробітництва ;

·розширювати гласність в роботі органів самоврядування.

РОЗДІЛ X

Взаємодія органів учнівського самоврядуваня з адміністрацією навчального закладу, педагогічним колективом, іншими об’єднаннями та організаціями

Стаття41.
Взаємовідносини між ШР «Дивосвіт» та адміністрацією, педагогічною радою, іншими об’єднаннями та органзаціями створюються на основі принципів взаємоповаги толерантності та співпраці.

Стаття42.
ШР «Дивосвіт» сприяє поширенню інформації про діяльність дитячих та молодіжних організацій. рухів, тісно співпрацює з товариствами і клубами за інтересами, що діють у школі та за його межами.

РОЗДІЛ XІ

Самоврядування класів

Стаття43.
Для організації життя та діяльності учнів класів, захисту їх інтересів створюються органи учнівського самоврядування класів. Обираєтьсястароста та заступник, а також актив класу.

Стаття44.
Вищим органом самоврядування учнів класу є збори, які проводяться не рідше одного разу на місяць.

Стаття45.
На зборах розглядаються питання, що стосуються життя і діяльності учнів класу, затверджується керівний склад, програми та плани діяльності, шляхи підвищення ефективності роботи та ін.

Стаття46.
На збори органу учнівського самоврядування класу можуть бути запрошені представники адміністрації, вчителі-предметники, батьки, представники шкільного парламенту.

Стаття47.
Зборами органу самоврядування класів можуть вноситися пропозиції, які повинні бути розглянутими на засіданні ШП.

Стаття48.
В органах учнівськогосамоврядування класів учні організовують свою громадську робот в комісіях за інтересами та бажаннямию На організаційих зборах комісій вони обирають голівкомісій, планують свою роботу у відповідності з напрямами роботи ШР «Дивосвіт».

Стаття49.
На зборах учнів класу шляхом відкритого голосувння простою більшістю голосів на альтернативній основі обираються кандидати у члени шкільного парламенту.

.

РОЗДІЛ XIІ

Прикінцеві положення

Стаття50.
Статут ШР «Дивосвіт» набуває чинності з дня його затвердження учнівською конференцією навчального закладу.

Стаття51.
Припинення діяльності ШР «Дивосвіт» здійснюється шляхом її ліквідації чи реорганізації за рішенням учнівської конференції навчального закладу не менше як 2/3 обраних представників класів або у випадках, передбачених чинним законодавством України.

ПРИСЯГА ПРЕЗИДЕНТА

Я__Cіра Дарія

на Статуті школи урочисто присягаю:

наполегливо втілювати у життя свою

передвиборчу програму ,

бути завжди вірним шкільному братству;

справедливо відстоювати інтереси школярів;

особистим прикладом надихати їх на перемоги у навчанні,суспільно-корисних справах;

постійно піклуватися про збереження шкільних традицій, примножувати добру славу школи.

Присягаю бути добрим, чуйним, уважним

до кожного з школярів, з повагою ставитися

до вчителів, берегти атмосферу довіри

і взаєморозуміння в школі.

Присягаю любити і шанувати Україну,

своїх батьків, рідну шкільну родину.

Присягаю!

_____20___р. Президент Д. Сіра__________

Склад учнівського парламенту

Гоголівської ФІЛІЇ ОНЗ ГОГОЛІВСЬКА ЗОШ І-ІІІ ст. на 2017-2018н.р.

Президент школи

Сіра Дарія (уч.9 кл)

/Files/images/Даша.jpg

Прем’єр-міністр

Менжега Олександр (уч.9 кл.)

/Files/images/Менжега.jpg

Міністр навчального сектору

Артеменко Анастасія (уч.9 кл.)

Члени сектору: Гурин Марина (уч.8кл.), Коваленко Яна (уч.8 кл.)

/Files/images/навчальний.jpg

План роботи навчально-інформаційного сектору
Гоголівської філії ОНЗ Гоголівська ЗОШ І-ІІІ ст.
на І семестр 2017-2018 н.р.
№ п/п Назва заходу Відповідальні Дата Примітки
1. Засідання комісії. Затвердження плану роботи на І семестр. міністр сектору до 16.09
2. Прийняття активної участі в 1-му (шкільному) етапі всеукраїнських олімпіад. члени сектору жовтень
3. Організація книжкової лікарні. члени сектору, бібліотекар 16.11-20.11
4. Допомога черговим класам в організації пізнавальних лінійок. члени сектору протягом семестру
5. Оголосити результати І етапу олімпіад та прийняти активну участь у ІІ-му районному етапі учнівських олімпіад. члени сектору грудень
6. Підсумки роботи за І семестр. члени сектору 22.12

Міністр культурно-виховного сектору

Кім Крістіна (уч 8 кл.)

Члени сектору: Рубан Дарина (уч.8кл.), Таран Ольга(уч.7 кл)

/Files/images/культурно-виховний.jpg

План роботи культурно-виховного сектору
Гоголівської філії ОНЗ Гоголівська ЗОШ І-ІІІ ст.
на І семестр 2017-2018 н.р.
№ п/п Назва заходу Відповідальні Дата Примітки
1. Допомога в організації Свята 1 дзвоника. педагог-організатор, міністр сектору 24.08-01.09
2. Засідання комісії. Затвердження плану роботи на І семестр. міністр сектору до 16.09
3. Допомога педагогу-організатору в організації заходів. члени сектору протягом семестру
4. Проведення заходу «Вечорниці на Андрія». члени сектору, керівник гуртка виразного читання БабенкоН.П. 12.12
5. Звіт про роботу сектору за І семестр. міністр сектору 22.12

Міністр правового сектору

Коцюба Світлана (уч.9кл.)

Члени сектору: Дейнека Оксана (уч.7кл.), Коцюба Наталія (уч.8 кл.)

/Files/images/правовий.jpg

План роботи правового сектору
Гоголівської філії ОНЗ Гоголівська ЗОШ І-ІІІ ст.
на І семестр 2017-2018 н.р.
№ п/п Назва заходу Відповідальні Дата Примітки
1. Проведення засідання комісії, розгляд організаційних питань педагог-організатор, міністр сектору 13.09
2. Розробка графіка чергувань учнів по школі, організація постійного контролю за виконанням обов’язків чергових міністр сектору до 23.09
3. Виявляти та встановлювати опіку над учнями, схильними до правопорушень члени сектору протягом семестру
4. Проводити постійний контроль за виконанням обов’язків чергових члени сектору протягом семестру
5. Рейд-перевірка стану учнівських підручників члени сектору з 07.11 по 11.11
6. Організація правового брейн-рингу для учнів 8-9-х класів міністр сектору з 19.10 по 23.10
7. Підсумки роботи сектору за І семестр міністр сектору 22.12

Міністр спортивно-оздоровчого сектору

Стасько Владислав (уч.9 кл.)

Члени сектору: Ференець Денис (уч.8кл.), Гаценко Олександр(уч.7 кл.)

/Files/images/спортивно-оздоровчий.jpg

План роботи спортивно-оздоровчого сектору
Гоголівської філії ОНЗ Гоголівська ЗОШ І-ІІІ ст.
на І семестр 2017-2018 н.р.
№ п/п Назва заходу Відповідальні Дата Примітки
1. Засідання комісії. Затвердження плану роботи на І семестр. міністр сектору 16.09
2. Організація ранкової щоденної зарядки. члени сектору протягом семестру
3. Рухливі ігри з молодшими школярами на перервах. члени сектору протягом семестру
4. Змагання з футболу. члени сектору вересень-жовтень
5. Участь у шкільних та районних спортивних змаганнях. члени сектору жовтень
6. Підсумки роботи за І семестр. члени сектору 22.12

Вибори органів учнівського самоврядування 2017-2018 н.р.

/Files/images/CONGRATULATIONS.gif

ПРЕЗИДЕНТ ГОГОЛІВСЬКОЇ ЗОШ І- ІІ СТУПЕНІВ 2015-2016 н.р.

/Files/images/kristina.jpg КІМ КРІСТІНА

ПРЕМ'ЄР-МІНІСТР

/Files/images/SANYOK=.jpg МЕНЖЕГА ОЛЕКСАНДР


Вибори органів учнівського самоврядування 2014-2015 н.р.

12 вересня 2014 року у Гоголівській ЗОШ І-ІІ ступенів відбулися вибори президента та прем'єр-міністра школи. У виборах брали участь учні 5 - 9 класів, від кожного класу було щонайменше 3 кандидатури на посаду президента і прем'єр-міністра. Кожен з кандидатів проголошував свою передвиборчу промову на лінійці. Потім з допомогою бюлетнів і урни для голосування проводилися вибори. З 56-ти учнів у виборах взяли участь 47 виборців. В результаті голосування було обрано президента школи ученицю 8 класу Гутник Анастасію, прем'єр-міністром школи став учень 6 класу Менжега Олександр.

/Files/images/CONGRATULATIONS.gif

ПРЕЗИДЕНТ

ГОГОЛІВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІ СТУПЕНІВ

/Files/images/NASTYA.=jpg.jpg ГУТНИК АНАСТАСІЯ

ПРЕМ'ЄР-МІНІСТР

ГОГОЛІВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІ СТУПЕНІВ

/Files/images/SANYOK=.jpg МЕНЖЕГА ОЛЕКСАНДР

Кiлькiсть переглядiв: 1058

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.